Entry level job

Định nghĩa Entry level job là gì?

Entry level jobViệc cấp nhập cảnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Entry level job – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc làm dưới cấp trong một công ty mà thường đòi hỏi bình thường cấp của giáo dục, đào tạo và bằng cấp kinh nghiệm. Nó cung cấp cho một tuyển dụng những lợi ích của một nghề nghiệp có lợi, cơ hội để học hỏi và kinh nghiệm thu được, và đóng vai trò như một bàn đạp cho công việc cấp cao hơn.

Definition – What does Entry level job mean

Bottom-level employment in a firm which usually requires ordinary-level of education, training, and experience qualifications. It gives a recruit the benefit of a gainful occupation, opportunity to learn and gain experience, and serves as a stepping-stone for higher-level jobs.

Source: ? Business Dictionary