Greater fool theory

Định nghĩa Greater fool theory là gì?

Greater fool theoryLý thuyết ngốc hơn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Greater fool theory – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quan sát rằng bất kỳ giá (bất kể có bao không thực tế) có thể được biện minh nếu một người mua tin rằng có một người mua sẽ phải trả một giá thậm chí-cao hơn cho cùng một mục. Dòng này của nguyên nhân suy nghĩ và nhiên liệu thị trường chứng khoán và thị trường bùng nổ hàng hóa và Manias đó, theo đúng trình tự, dẫn đến đổ vỡ và paranoias.

Definition – What does Greater fool theory mean

Observation that any price (no matter how unrealistic) can be justified if a buyer believes that there is another buyer who will pay an even-higher price for the same item. This line of thinking causes and fuels stockmarket and commodity market booms and manias which, in due course, lead to busts and paranoias.

Source: ? Business Dictionary