Total variable cost

Định nghĩa Total variable cost là gì?

Total variable costTổng chi phí biến đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Total variable cost – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí chung liên quan đến sản xuất một hàng hóa hoặc cung cấp một dịch vụ mà sự thay đổi trong tỷ lệ thuận với số lượng sản xuất hoặc cung cấp. Tổng chi phí biến đổi của sản xuất một mục thường sẽ bao gồm chi phí lao động và nguyên liệu sử dụng trong quá trình này.

Definition – What does Total variable cost mean

The overall expense associated with producing a good or providing a service that change in direct proportion to the quantity produced or provided. The total variable cost of producing an item will typically include the cost of labor and raw materials used in the process.

Source: ? Business Dictionary