Snipping Tool

Định nghĩa Snipping Tool là gì?

Snipping ToolSnipping Tool. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Snipping Tool – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Công cụ Snipping là một tiện ích chụp màn hình tích hợp trong Windows Vista và các phiên bản sau có thể chụp ảnh màn hình theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể chụp ảnh màn hình của khu vực hình chữ nhật được xác định bởi người sử dụng, một khu vực dạng tự do người dùng định nghĩa và một shot toàn màn hình điển hình. Các bức ảnh được gọi là “Snips,” và họ có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng tích hợp trong trình soạn thảo, cung cấp chỉnh sửa cơ bản, cũng như chú thích và sau đó lưu lại trong bất cứ định dạng ảnh phổ biến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công cụ Snipping là một công cụ màn hình-grabbing rất linh hoạt vì nó cung cấp cho người dùng phương pháp khác nhau để chụp lấy màn hình của các phần khác nhau của màn hình. Hệ thống chụp màn hình điển hình chụp bằng Print Screen của bàn phím chụp chìa khóa toàn bộ màn hình, và nó tùy thuộc vào người sử dụng để chỉnh sửa và cô lập các khu vực thực tế rằng anh / cô ấy cần sử dụng một hình ảnh chỉnh sửa phần mềm như Paint hay Photoshop. Ngược lại, Snipping Tool, cho phép người dùng chụp lấy màn hình chỉ có một số phần hoặc toàn bộ cửa sổ, mang đến cho người dùng điều khiển hơn. Công cụ này giúp tiết kiệm các Snips ở định dạng PNG JPG, GIF hoặc.

What is the Snipping Tool? – Definition

The Snipping Tool is a screenshot utility included in Windows Vista and later versions that can take screenshots in a variety of ways. It can take screenshots of rectangular areas specified by the user, a user-defined free-form area and a typical full-screen shot. The shots are called “snips,” and they can be edited using the built-in editor, which provides basic editing, as well as annotated and then saved in any of the common image formats.

Understanding the Snipping Tool

The Snipping Tool is a very versatile screen-grabbing tool as it offers the user with various methods for taking screen grabs of various portions of the screen. The typical system screenshot taken using the keyboard’s Print Screen key captures the whole screen, and it is up to the user to edit and isolate the actual areas that he/she needs using an image editing software like Paint or Photoshop. In contrast, the Snipping Tool allows the user to take a screen grab of only certain portions or entire windows, which gives the user more control. The tool saves the snips in JPG, GIF or PNG format.

Thuật ngữ liên quan

  • Screenshot
  • Screencast
  • Painting Tool
  • Print Screen Key (PRTSC)
  • Desk Accessory (DA)
  • Dbase
  • Windows Live Mail
  • Direct3D
  • Device Manager
  • Areal Density

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm