Reinforcing feedback

Định nghĩa Reinforcing feedback là gì?

Reinforcing feedbackTăng cường thông tin phản hồi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reinforcing feedback – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ảnh hưởng của một hành động, thay đổi, hoặc quyết định quay trở lại để khuếch đại hoặc củng cố những gì gây ra nó. Củng cố các ổ đĩa thông tin phản hồi một hệ thống ngày càng nhanh hơn theo hướng nó đã xảy ra cho dù cách xa mục tiêu của nó (gọi là một vòng luẩn quẩn) hoặc về phía nó (gọi là một vòng tròn đạo đức). Nó có thể phá hủy hệ thống bằng cách đẩy nó vượt ra ngoài giới hạn của nó trừ khi vòng tròn chạy ra khỏi hơi nước hoặc được đáp trả bằng một phản hồi cân bằng. Một quả bóng nhỏ của tuyết lăn xuống dốc là một ví dụ về vòng luẩn quẩn. Khi kích thước của nó tiếp tục phát triển, nó nhặt một lượng ngày càng tăng của tuyết. Quá trình này dừng lại chỉ khi bóng khổng lồ của tan rã tuyết dưới sức nặng của nó hoặc chạy ra khỏi sườn núi lăn xuống. lãi kép là một ví dụ của một vòng tròn đạo đức. Một lời khen ngợi hay một phần thưởng cũng có thể là một phản hồi củng cố nếu nó kết quả trong sự thay đổi mong muốn trong hành vi của người nhận. Còn được gọi là phản hồi tích cực.

Definition – What does Reinforcing feedback mean

Effect of an action, change, or decision returned to amplify or bolster what caused it. Reinforcing feedback drives a system increasingly faster in the direction it is already going whether away from its goal (called a vicious circle) or towards it (called a virtuous circle). It may destroy the system by pushing it beyond its limits unless the circle runs out of steam or is countered by a balancing feedback. A small ball of snow rolling downhill is an example of vicious circle. As its size continues to grow, it picks up ever-increasing amounts of snow. This process stops only when the giant ball of snow disintegrates under its own weight or runs out of slopes to roll down. compound interest is an example of a virtuous circle. A praise or a reward can also be a reinforcing feedback if it results in the desired change in the recipient’s behavior. Also called positive feedback.

Source: ? Business Dictionary