Expatriate

Định nghĩa Expatriate là gì?

ExpatriateBỏ quốc tịch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Expatriate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một người có quyền công dân ở ít nhất một quốc gia, nhưng đang sống ở một nước khác. Hầu hết người nước ngoài duy nhất ở lại nước ngoài cho một thời gian nhất định, và kế hoạch để trở về quê hương của họ cuối cùng, mặc dù có một số người không bao giờ trở về nước của họ về quyền công dân.

Definition – What does Expatriate mean

A person who has citizenship in at least one country, but who is living in another country. Most expatriates only stay in the foreign country for a certain period of time, and plan to return to their home country eventually, although there are some who never return to their country of citizenship.

Source: ? Business Dictionary