Environmental impact report (EIR)

Định nghĩa Environmental impact report (EIR) là gì?

Environmental impact report (EIR)Báo cáo tác động môi trường (EIR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Environmental impact report (EIR) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biên bản một bài tập EIA nộp cho cơ quan quyết định. Nó xác định và xem xét các tác động môi trường có khả năng của các hoạt động liên tục của một cơ sở hiện có hoặc những người trong một dự án đề xuất và đề xuất các biện pháp để tránh, giảm thiểu, hoặc bù đắp cho họ. Một EIS chỉ là một phần của quá trình EIA và không dứt khoát sản phẩm của mình. Còn được gọi là báo cáo tác động môi trường.

Definition – What does Environmental impact report (EIR) mean

Written record of an EIA exercise submitted to the deciding authority. It identifies and examines the likely environmental effects of the continuing operations of an existing facility or those of a proposed project, and proposes measures to avoid, mitigate, or offset them. An EIS is only a part of EIA process and not its definitive product. Also called environmental impact statement.

Source: ? Business Dictionary