Ethernet Transceiver

Định nghĩa Ethernet Transceiver là gì?

Ethernet TransceiverEthernet Thu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ethernet Transceiver – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ethernet thu phát là một thiết bị phần cứng được thiết kế để máy tính kết nối hoặc các thiết bị điện tử trong một mạng, cho phép họ truyền và nhận tin nhắn. Một bộ thu phát bao gồm một máy phát và một máy thu, vì thế mà có tên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ethernet thu phát là phần cứng được sử dụng trong Ethernet và IEEE 802.3 thông số kỹ thuật. Nó có nhiệm vụ kết nối mạng máy tính. Nó là một thành phần của lớp vật lý trong mô hình mạng ISO. Chức năng của một Ethernet thu phát bao gồm:

What is the Ethernet Transceiver? – Definition

An Ethernet transceiver is a hardware device designed to connect computers or electronic devices within a network, allowing them to transmit and receive messages. A transceiver consists of a transmitter and a receiver, hence the name.

Understanding the Ethernet Transceiver

An Ethernet transceiver is hardware used in Ethernet and IEEE 802.3 specifications. It is responsible for linking computer networks. It is a component of the physical layer in the network ISO model. Functions of an Ethernet transceiver include:

Thuật ngữ liên quan

  • Ethernet
  • IEEE 802.3
  • Network
  • Physical Layer
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm