Quad Band

Định nghĩa Quad Band là gì?

Quad BandQuad band. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quad Band – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quad band là một tính năng thiết bị có hỗ trợ bốn băng tần khác nhau được sử dụng trong thông tin liên lạc: 850 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz và 1.900 MHz. Trong bối cảnh điện thoại di động, một tính năng quad band mang đến cho người sử dụng rộng chuyển vùng khả năng. Một chiếc điện thoại bốn băng tần đang chạy trên hệ thống toàn cầu cho truyền thông di động mạng (GSM) sẽ có thể ở bất cứ đâu dạo chơi trong thế giới nơi mà dịch vụ GSM hiện có sẵn. Đây là một tính năng quan trọng vì mỗi mạng GSM sử dụng băng tần khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Châu Âu sử dụng băng tần 900 và 1.800, trong khi Hoa Kỳ sử dụng băng tần 850 và 1.900. Như vậy, nếu tính mạng người sử dụng tại Hoa Kỳ và sở hữu một điện thoại mà chỉ hoạt động trên một dải tần số, điện thoại sẽ không làm việc ở nước ngoài. Thậm chí nếu điện thoại hỗ trợ băng tần kép, nếu những ban nhạc chỉ là những ban nhạc 850 và 1.900, điện thoại sẽ không thể sử dụng ở châu Âu.

What is the Quad Band? – Definition

Quad band is a device feature that supports four different frequency bands used in communication: 850 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz and 1,900 MHz. In the context of mobile phones, a quad band feature gives the user wider roaming capabilities. A quad band phone running on the global system for mobile communications (GSM) network will be able to roam anywhere in the world where GSM service is available. This is an important feature because each GSM network uses different frequency bands.

Understanding the Quad Band

Europe uses the 900 and 1,800 bands, while the U.S. uses the 850 and 1,900 bands. Thus, if the user lives in the U.S. and owns a phone that only operates on one frequency band, the phone will not work abroad. Even if the phone supports dual bands, if those bands are just the 850 and 1,900 bands, the phone will not be usable in Europe.

Thuật ngữ liên quan

  • Quad-Core Processor
  • Band
  • Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC)
  • iPhone
  • Microprocessor
  • Android
  • Symbian
  • iPad
  • Smartphone
  • Software Development Kit (SDK)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm