Flat organization

Định nghĩa Flat organization là gì?

Flat organizationTổ chức phẳng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flat organization – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ cấu tổ chức, trong đó hầu hết các cấp trung quản lý và chức năng của họ đã được loại bỏ, do đó mang lại công tác quản lý đầu tiếp xúc trực tiếp với nhân viên bán hàng tuyến, nhân viên sàn cửa hàng, và khách hàng.
Mặc dù bề rộng của họ, các tổ chức bằng phẳng có thể được hưởng lợi từ hầu hết các lợi thế được hưởng bởi các công ty nhỏ, chẳng hạn như thời gian đáp ứng nhanh hơn để thay đổi điều kiện và sở thích của khách hàng.

Definition – What does Flat organization mean

An organizational structure in which most middle-management levels and their functions have been eliminated, thus bringing the top management in direct contact with the frontline salespeople, shop floor employees, and customers.
Despite their breadth, flat organizations can benefit from most of the advantages enjoyed by small companies, such as faster response time to changing conditions and customer preferences.

Source: ? Business Dictionary