CAP Theorem

Định nghĩa CAP Theorem là gì?

CAP TheoremCAP Định lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CAP Theorem – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the CAP Theorem? – Definition

Understanding the CAP Theorem

Thuật ngữ liên quan

  • Big Data
  • Distributed Computing System
  • Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID)
  • Basically Available, Soft State, Eventual Consistency (BASE)
  • Apache Hadoop
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm