FLOPS

Định nghĩa FLOPS là gì?

FLOPSfLOPS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FLOPS – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của “Floating Point Operations Per Second.” FLOPS thường được sử dụng để đo lường hiệu suất của bộ vi xử lý của máy tính. Trong khi tốc độ đồng hồ, được đo bằng megahertz, thường được xem như là một chỉ hay tốc độ của bộ vi xử lý, nó không xác định có bao nhiêu tính toán một bộ xử lý có thể thực hiện trong một giây. Vì vậy, thất bại là một phương pháp thô hơn đo tốc độ xử lý của bộ vi xử lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the FLOPS? – Definition

Stands for “Floating Point Operations Per Second.” FLOPS are typically used to measure the performance of a computer’s processor. While clock speed, which is measured in megahertz, is often seen as an indicator or a processor’s speed, it does not define how many calculations a processor can perform per second. Therefore, FLOPS is a more raw method of measuring a processor’s processing speed.

Understanding the FLOPS

Thuật ngữ liên quan

  • Floppy Disk
  • Flowchart

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm