FLR File

? Cách mở file .FLR? Những phần mềm mở file .FLR và sửa file lỗi. Convert N/A FLR file sang định dạng khác.

.FLR File Extension

   

File name FLR File
File Type Flare Decompiled ActionScript File
Nhà phát triển Flare
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .FLR là file gì?

FLR là Text Files – Flare Decompiled ActionScript File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flare.

tập tin văn bản có chứa dịch ngược mã ActionScript từ một file Flash (.SWF); chiết xuất từ ​​một file Flash bằng cách sử dụng decompiler flare; lưu theo mặc định với tên giống như các tài liệu Flash (ví dụ: “file1.swf” sản xuất “file1.flr” như các tập tin dịch ngược).

What is a FLR file?

Text file that contains decompiled ActionScript code from an Flash (.SWF) file; extracted from a Flash document using the Flare decompiler; saved by default with the same name as the Flash document (i.e. “file1.swf” produces “file1.flr” as the decompiled file).

Cách mở .FLR file

Để mở file .FLR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLR do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Activstudio
  • Activstudio
  • Media Player Classic
  • WinFlash Educator
  • FloorRight Professional 3D
  • FloorRight Professional 3D

Chuyển đổi file .FLR

File .FLR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.