Chevron setup

Định nghĩa Chevron setup là gì?

Chevron setupThiết lập chữ V. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chevron setup – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chỗ ngồi sắp xếp, trong đó ghế (và bảng) được đặt trong một ‘V’ hình thành dọc theo một lối đi trung tâm.

Definition – What does Chevron setup mean

Seating arrangement in which chairs (and tables) are laid in a ‘V’ formation along a central aisle.

Source: ? Business Dictionary