Perpetual succession

Định nghĩa Perpetual succession là gì?

Perpetual successionThành công liên tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Perpetual succession – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiếp tục tồn tại một công ty được sáp của, không bị ảnh hưởng bởi cái chết của bất kỳ chủ sở hữu của nó (s) hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình cho một thực thể mới.

Definition – What does Perpetual succession mean

Continuation of an incorporated firm’s existence, unaffected by the death of any of its owner(s) or the transfer of its shares to a new entity.

Source: ? Business Dictionary