Prime number

Định nghĩa Prime number là gì?

Prime numberSố nguyên tố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Prime number – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Toàn bộ số lượng lớn hơn 1 có thể được chia cho chỉ 1 và bản thân mà không để lại một yếu tố hoặc phân số, chẳng hạn như 2, 3, 5, 7, 11 … vv Mỗi số tự nhiên là một trong hai số nguyên tố hoặc có thể được thể hiện dưới dạng một bội số của một số nguyên tố. Tất cả các số nguyên tố trừ số 2 là số lẻ, bởi vì tất cả các số chẵn khác là bội số của 2.

Definition – What does Prime number mean

Whole number large than 1 that can be divided by only 1 and itself without leaving a factor or fraction, such as 2, 3, 5, 7, 11 … etc. Every natural number is either a prime or can be expressed as a multiple of a prime. All primes except the number 2 are odd numbers, because all other even numbers are multiples of 2.

Source: ? Business Dictionary