Recruiter

Định nghĩa Recruiter là gì?

RecruiterNhà tuyển dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Recruiter – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân làm việc khi xin việc trong các doanh nghiệp, tổ chức. Nhà tuyển dụng sẽ làm việc từ hồ sơ hoặc bằng cách tích cực mời các cá nhân đủ tiêu chuẩn cho các vị trí. Công việc của nhà tuyển dụng bao gồm xem xét kinh nghiệm công việc của ứng viên, đàm phán lương, và đặt các ứng cử viên ở các vị trí việc làm dễ chịu. Nhà tuyển dụng thường nhận được một khoản phí từ người sử dụng lao tuyển dụng.

Definition – What does Recruiter mean

An individual who works to fill job openings in businesses or organizations. Recruiters will work from resumes or by actively soliciting individuals qualified for positions. A recruiter’s job includes reviewing candidate’s job experiences, negotiating salaries, and placing candidates in agreeable employment positions. Recruiters typically receive a fee from the hiring employers.

Source: ? Business Dictionary