User Experience Designer (UX Designer)

Định nghĩa User Experience Designer (UX Designer) là gì?

User Experience Designer (UX Designer)Kinh nghiệm người dùng thiết kế (UX Designer). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User Experience Designer (UX Designer) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX designer) là một cá nhân thiết kế toàn bộ giao diện, linh kiện và tương tác tổng thể của một người dùng với một thiết bị máy tính hoặc ứng dụng. nhà thiết kế UX cho phép việc tạo ra một hệ thống thông tin đó là đơn giản và hiệu quả hơn cho người dùng cuối của con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User Experience Designer (UX Designer)? – Definition

A user experience designer (UX designer) is an individual who designs the entire interface, components and overall interaction of a user with a computing device or application. UX designers enable the creation of an information system that is simpler and more efficient for the human end user.

Understanding the User Experience Designer (UX Designer)

Thuật ngữ liên quan

  • User Experience (UX)
  • Web Design
  • Human-Computer Interaction (HCI)
  • User Interface (UI)
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Interface Design Tool (IDT)
  • Information Architect
  • Information Architecture (IA)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm