Full container load (FCL)

Định nghĩa Full container load (FCL) là gì?

Full container load (FCL)Đầy tải container (FCL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full container load (FCL) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tiêu chuẩn (hai mươi hay bốn mươi foot) chứa được nạp và bốc dỡ dưới sự rủi ro và tài khoản của người gửi hàng hoặc người nhận hàng. Nói chung, một tải container đầy đủ thu hút giá cước thấp hơn so với trọng lượng tương đương với lỏng (hàng rời) hàng hóa. Còn được gọi là tải trailer đầy đủ (FTL).

Definition – What does Full container load (FCL) mean

A standard (twenty or forty-foot) container that is loaded and unloaded under the risk and account of the shipper or consignee. In general, a full container load attracts lower freight rates than an equivalent weight of loose (break bulk) cargo. Also called full trailer load (FTL).

Source: ? Business Dictionary