Full factorial design

Định nghĩa Full factorial design là gì?

Full factorial designĐầy đủ thiết kế thừa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full factorial design – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thiết kế thừa, hoặc mô hình thống kê của một quá trình với hai hoặc nhiều đầu vào, mà khám phá các giá trị đầu ra cho tất cả các kết hợp có thể có của các giá trị đầu vào cho một quá trình kinh doanh hay sản xuất. Một thiết kế thí nghiệm giai thừa đầy đủ mất nhiều thời gian để thực hiện hơn so với một thiết kế thừa một phần hoặc phân đoạn, nhưng cung cấp phép đo đầu ra quá trình cho tất cả các giá trị đầu vào có thể chứ không phải là một tập hợp con của những giá trị đó.

Definition – What does Full factorial design mean

A factorial design, or statistical model of a process with two or more inputs, that explores the output values for all possible combinations of input values to a business or manufacturing process. A full factorial experiment design takes longer to execute than a partial or fractional factorial design, but provides process output measurements for all possible input values rather than a subset of those values.

Source: ? Business Dictionary