General average

Định nghĩa General average là gì?

General averageTổn thất chung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ General average – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cung cấp bảo hiểm hàng hải, theo đó thiệt hại hay chi phí phát sinh do chủ hàng (có hàng hóa được tiếp xúc với một nguy hiểm chung) đều được chia sẻ giữa chúng tương ứng với giá trị của hàng hóa tiếp xúc với họ. thiệt hại hay chi phí này xảy ra bằng cách gây tổn hại trực tiếp đến con tàu và / hoặc hàng hóa, hoặc trong một quá trình hành động để ngăn chặn thiệt hại ban đầu hoặc bổ sung đối với họ. Chung-trung bình, giống như đặc biệt trung bình, độc lập với bảo hiểm mua cho hàng hóa. Thay vào đó, nó phát sinh từ hợp đồng giữa chủ hàng và chủ tàu. Bây giờ chủ yếu thay thế bằng khoản viện hàng hóa có liên quan.

Definition – What does General average mean

Marine insurance provision under which damages or expenses incurred by shippers (whose cargo is exposed to a common danger) are shared among them in proportion to the value of their exposed cargo. Such damages or expenses occur by direct harm to the ship and/or to the cargo, or in a course of action to prevent initial or additional harm to them. General-average, like particular-average, is independent of the insurance cover bought for the cargo. Instead, it arises out of the contract between the cargo owner and the ship owner. Now largely replaced by relevant institute cargo clause.

Source: ? Business Dictionary