Google Takeout

Định nghĩa Google Takeout là gì?

Google TakeoutGoogle Takeout. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Google Takeout – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Google Takeout là một dịch vụ của Google được sử dụng để tải dữ liệu từ một số dịch vụ của Google vào một vị trí lưu trữ máy tính được chỉ định. Tính đến tháng chín năm 2011, Google Takeout cho phép người dùng để lấy dữ liệu từ những điều sau đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Google Takeout là một nền tảng hồi dữ liệu được phát triển bởi Data Liberation Front, một đội ngũ kỹ thuật nội tại Google độc ​​quyền phân công để đảm bảo rằng người dùng Google có thể dễ dàng nhập khẩu và xuất khẩu dữ liệu từ một số sản phẩm của Google. Google Takeout cho phép người dùng để lấy dữ liệu ở định dạng mở và di động, giúp họ nhanh chóng xuất dữ liệu với các dịch vụ khác. Google Takeout được duy trì trên một trang web riêng biệt mà là một thành phần Google+. Người dùng có thể trích xuất dữ liệu bằng cách làm theo các bước sau:

What is the Google Takeout? – Definition

Google Takeout is a Google service that is used to download data from a number of Google services to a designated PC storage location. As of September 2011, Google Takeout allows users to retrieve data from the following:

Understanding the Google Takeout

Google Takeout is a data retrieval platform developed by the Data Liberation Front, an internal engineering team at Google exclusively assigned to ensure that Google users can simply import and export data from a number of Google products. Google Takeout allows users to retrieve data in open and portable formats, which helps them rapidly export data to other services. Google Takeout is maintained on a separate website that is a Google+ component. Users may extract data by following these steps:

Thuật ngữ liên quan

  • Google Data Liberation Front
  • Data Storage
  • Online Data Storage
  • Google
  • Data Stream
  • Picasa
  • Download (D/L)
  • Data
  • Storage
  • Storage Service Provider (SSP)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm