Gradient Descent Algorithm

Định nghĩa Gradient Descent Algorithm là gì?

Gradient Descent AlgorithmGradient Descent Algorithm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gradient Descent Algorithm – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các thuật toán gradient descent là một chiến lược giúp cho các hoạt động học máy tinh chỉnh. Các thuật toán gradient descent làm việc hướng tới điều chỉnh trọng lượng đầu vào của tế bào thần kinh trong các mạng thần kinh nhân tạo và tìm cực tiểu địa phương hoặc cực tiểu toàn cầu nhằm tối ưu hóa một vấn đề.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để hiểu làm thế nào dốc tác phẩm gốc, đầu suy nghĩ về một đồ thị của giá trị dự đoán cùng với một đồ thị của giá trị thực tế mà có thể không phù hợp với một con đường đúng dự đoán được. gradient descent là về thu hẹp các lỗi dự đoán hoặc khoảng cách giữa các giá trị lý luận và giá trị thực tế quan sát, hoặc trong máy học, tập huấn luyện, bằng cách điều chỉnh các trọng số đầu vào. Thuật toán tính toán gradient hoặc thay đổi và dần dần co lại rằng khoảng cách tiên đoán để tinh chỉnh đầu ra của hệ thống học máy. gradient descent là một cách phổ biến để tinh chỉnh các kết quả đầu ra của ANNs như chúng tôi khám phá những gì họ có thể làm trong tất cả các loại lĩnh vực phần mềm.

What is the Gradient Descent Algorithm? – Definition

The gradient descent algorithm is a strategy that helps to refine machine learning operations. The gradient descent algorithm works toward adjusting the input weights of neurons in artificial neural networks and finding local minima or global minima in order to optimize a problem.

Understanding the Gradient Descent Algorithm

To understand how gradient descent works, first think about a graph of predicted values alongside a graph of actual values that may not conform to a strictly predictable path. Gradient descent is about shrinking the prediction error or gap between the theoretical values and the observed actual values, or in machine learning, the training set, by adjusting the input weights. The algorithm calculates the gradient or change and gradually shrinks that predictive gap to refine the output of the machine learning system. Gradient descent is a popular way to refine the outputs of ANNs as we explore what they can do in all sorts of software areas.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Algorithm
  • Weight
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Training Data
  • Stochastic
  • Random Walk
  • Neural Turing Machine (NTM)
  • Least Mean Square Algorithm (LMS Algorithm)
  • Alan Turing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm