Harlem Shake

Định nghĩa Harlem Shake là gì?

Harlem ShakeHarlem Shake. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Harlem Shake – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Harlem Shake là một đoạn video YouTube virus đã trở thành một meme Internet vào đầu tháng Hai năm 2013. Các video thường là một nửa phút dài và các tính năng người ngồi phịch unceremoniously và vùng vẫy về, bắt đầu với một người duy nhất và sau đó một nhóm tham gia trong khoảng nửa chừng video. Tên của meme có nguồn gốc từ “Harlem Shake”, một bài hát trong video bằng cách Baauer, một ngôi nhà và electro nghệ sĩ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đoạn video mà phát triển thành meme Harlem Shake lần đầu tiên được đăng bởi năm thanh thiếu niên từ Queensland, Australia. Đoạn video kêu gọi quần chúng, để những người khác bắt đầu tải lên các phiên bản của họ. Ngày 10 tháng Hai năm 2013, tỷ lệ cập nhật cho các video liên quan đến Harlem Shake đạt 4.000 / ngày. Ngày hôm sau, hơn 11.000 bản đã được tải lên, với phong cảnh độc đáo tổng cộng khoảng 44 triệu người. Tính đến ngày 15 tháng 2 năm 2013, đã có 175 triệu lượt xem từ khoảng 40.000 phiên bản được tải lên các video Harlem Shake.

What is the Harlem Shake? – Definition

The Harlem Shake is a viral YouTube video that became an Internet meme in early February 2013. The video is usually half a minute long and features people unceremoniously flopping and flailing about, starting with a single person and then a group joining in about halfway through the video. The name of the meme is derived from “Harlem Shake,” a song in the video by Baauer, a house and electro artist.

Understanding the Harlem Shake

The video that evolved into the Harlem Shake meme was first posted by five teens from Queensland, Australia. The video appealed to the masses, so others began uploading their versions. On February 10, 2013, the rate of uploads for videos related to the Harlem Shake reached 4,000/day. The next day, over 11,000 versions had been uploaded, with unique views totaling approximately 44 million. As of the February 15, 2013, there were 175 million views from approximately 40,000 uploaded versions of the Harlem Shake video.

Thuật ngữ liên quan

  • Viral Video
  • Internet Meme
  • Gangnam Style
  • Bradying
  • Rickrolling
  • Star Wars Kid
  • ITunes
  • Sound Card
  • Chroma Key
  • Component Video

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm