HLP File

? Cách mở file .HLP? Những phần mềm mở file .HLP và sửa file lỗi. Convert Binary HLP file sang định dạng khác.

.HLP File Extension

   

File name HLP File
File Type Windows Help File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (27 Bình chọn)

File .HLP là file gì?

HLP là System Files – Windows Help File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Windows Help, một chương trình được cung cấp với Windows cho phép người dùng đọc thông tin trợ giúp; chứa tài liệu và lập chỉ mục cho các chương trình Windows hoặc hệ điều hành Windows; biên soạn sử dụng Microsoft Help Workshop (HCW.exe).

What is a HLP file?

File used by Windows Help, a program provided with Windows that lets users read help information; contains documentation and indexes for Windows programs or the Windows operating system; compiled using Microsoft Help Workshop (HCW.exe).

Cách mở .HLP file

Để mở file .HLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HLP do người dùng đóng góp.

  • YpgSoft Windows HLP To RTF
  • Adobe RoboHelp
  • Adobe RoboHelp
  • Microsoft Windows Help Viewer
  • Help Explorer Viewer

Chuyển đổi file .HLP

File .HLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.