Email Server

Định nghĩa Email Server là gì?

Email ServerEmail server. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Email Server – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy chủ thư điện tử, hoặc đơn giản là mail server, là một ứng dụng hoặc máy tính trong một mạng mà mục đích duy nhất là để đóng vai trò như một bưu điện ảo. Các cửa hàng máy chủ Incoming Mail để phân phối cho người dùng địa phương và gửi ra thông điệp gửi đi. Này sử dụng một mô hình ứng dụng client-server để gửi và nhận tin nhắn sử dụng Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một máy chủ email là một máy tính với đại lý chuyển thư chức năng (MTA). Mail được trao đổi giữa các máy chủ email chạy phần mềm đặc biệt, được xây dựng giao thức xung quanh chuẩn để xử lý các thông điệp và đa dạng (đa phương tiện) nội dung của họ.

What is the Email Server? – Definition

An email server, or simply mail server, is an application or computer in a network whose sole purpose is to act as a virtual post office. The server stores incoming mail for distribution to local users and sends out outgoing messages. This uses a client-server application model to send and receive messages using Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Understanding the Email Server

An email server is a computer with mail transfer agent (MTA) functions. Mail is exchanged between email servers running special software, which is built around standardized protocols for handling messages and their varied (multimedia) content.

Thuật ngữ liên quan

  • Message Transfer Agent (MTA)
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  • Blind Carbon Copy (BCC)
  • Server Architecture
  • Server Farm
  • Server Message Block (SMB)
  • Server Mirroring
  • Post Office Protocol (POP)
  • HTML5 Cookie
  • Nuker

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm