HR2 File

? Cách mở file .HR2? Những phần mềm mở file .HR2 và sửa file lỗi. Convert N/A HR2 file sang định dạng khác.

.HR2 File Extension

   

File name HR2 File
File Type Poser Hair File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HR2 là file gì?

HR2 là 3D Image Files – Poser Hair File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Chứa thông tin nhân vật tóc, được sử dụng bởi Poser, một chương trình xây dựng mô hình nhân vật 3D; có thể bao gồm một trong hai sợi dựa trên hoặc thông tin minh bạch tóc ánh xạ; có thể được áp dụng cho mô hình Poser 3D khác nhau.

What is a HR2 file?

Contains character hair information, used by Poser, a 3D figure modeling program; may include either strand-based or transparency-mapped hair information; can be applied to various Poser 3D models.

Cách mở .HR2 file

Để mở file .HR2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HR2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HR2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HR2 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application

Chuyển đổi file .HR2

File .HR2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.