Image Map

Định nghĩa Image Map là gì?

Image MapHình ảnh bản đồ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Image Map – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bản đồ hình ảnh là vị trí XHTML thông tin và HTML trong đó có chi tiết tọa độ liên quan đến một hình ảnh độc đáo. Không giống như một liên kết hình ảnh bình thường mà toàn bộ diện tích của hình ảnh được liên kết với một điểm đến duy nhất, một bản đồ hình ảnh được tạo ra để phần siêu liên kết theo hình ảnh tới các điểm đến khác nhau. bản đồ hình ảnh cung cấp một cách thuận tiện để liên kết các phần khác nhau của một hình ảnh mà không cần phải tạo ra tập tin hình ảnh cho hình ảnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bản đồ hình ảnh được sử dụng trên cả hai phía máy chủ và phía khách hàng. image server-side bản đồ hỗ trợ trình duyệt web trong việc gửi các chi tiết vị trí cho máy chủ khi người dùng nhấp vào một phần của một hình ảnh. Nó cũng giúp các máy chủ để xác định pixel-by-pixel nội dung và những gì nó cần để trở lại để đáp ứng với hành động người dùng. bản đồ client-side image không cần bất kỳ logic đặc biệt để được thực thi trên máy chủ hoặc JavaScript. bản đồ hình ảnh có thể được tạo bằng tay với sự giúp đỡ của một trình soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, nó đòi hỏi kiến ​​thức lập trình HTML cho các nhà thiết kế web và cũng rất tốn thời gian và lao động.

What is the Image Map? – Definition

An image map is positional information XHTML and HTML which has details of coordinates related to a unique image. Unlike a normal image link where the entire area of image is linked to a single destination, an image map is created to hyperlink sections in image to different destinations. Image maps provide a convenient way of linking different sections of an image without the need to create image files for the image.

Understanding the Image Map

Image maps are used on both the server side and client side. Server-side image maps aid the web browser in sending the positional details to the server when the user clicks a section of an image. It also helps the server to determine pixel-by-pixel content and what it needs to return in response to user actions. Client-side image maps do not need any special logic to be executed on the server or JavaScript. Image maps can be created manually with the help of a text editor. However, it requires HTML programming knowledge for web designers and is also very time consuming and labor intensive.

Thuật ngữ liên quan

  • Image Editing
  • Image Processing
  • Hyperlink
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm