Impulse buying

Định nghĩa Impulse buying là gì?

Impulse buyingMua xung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Impulse buying – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thúc đẩy của thời điểm, không có kế hoạch quyết định mua, thực hiện chỉ trước khi mua hàng. kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những cảm xúc và cảm xúc đóng một vai trò quyết định trong việc thu mua, kích hoạt bằng cách nhìn thấy sản phẩm hoặc khi tiếp xúc với thông điệp khuyến mại tốt crafted. mua dãy như vậy từ nhỏ (sô cô la, quần áo, tạp chí) đến (đồ trang sức, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật) đáng kể lớn và thường (khoảng 80 phần trăm thời gian) dẫn đến các vấn đề như khó khăn tài chính, không chấp thuận gia đình, hoặc cảm giác tội lỗi hay thất vọng. Xem thêm bất hòa nhận thức.

Definition – What does Impulse buying mean

Spur of the moment, unplanned decision to buy, made just before a purchase. Research findings suggest that emotions and feelings play a decisive role in purchasing, triggered by seeing the product or upon exposure to a well crafted promotional message. Such purchases ranges from small (chocolate, clothing, magazines) to substantially large (jewelry, vehicle, work of art) and usually (about 80 percent of the time) lead to problems such as financial difficulties, family disapproval, or feeling of guilt or disappointment. See also cognitive dissonance.

Source: ? Business Dictionary