K-Nearest Neighbor (K-NN)

Định nghĩa K-Nearest Neighbor (K-NN) là gì?

K-Nearest Neighbor (K-NN)K-gần Neighbor (K-NN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ K-Nearest Neighbor (K-NN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thuật toán k-gần-người hàng xóm, thường được viết tắt k-nn, là một cách tiếp cận để phân loại dữ liệu mà ước tính như thế nào có thể là một điểm dữ liệu là trở thành một thành viên của một nhóm này hay cách khác tùy thuộc vào những gì nhóm các điểm dữ liệu gần với nó là trong .

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một k-gần-người hàng xóm là một thuật toán phân loại dữ liệu mà cố gắng để xác định những nhóm một điểm dữ liệu là trong bằng cách nhìn vào các điểm dữ liệu xung quanh nó.

What is the K-Nearest Neighbor (K-NN)? – Definition

A k-nearest-neighbor algorithm, often abbreviated k-nn, is an approach to data classification that estimates how likely a data point is to be a member of one group or the other depending on what group the data points nearest to it are in.

Understanding the K-Nearest Neighbor (K-NN)

A k-nearest-neighbor is a data classification algorithm that attempts to determine what group a data point is in by looking at the data points around it.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Classification
  • Data Science
  • Data Mining
  • Machine Learning
  • Learning Vector Quantization (LVQ)
  • Dimensionality Reduction
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm