Incite

Định nghĩa Incite là gì?

InciteIncite. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incite – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để gọi, mang lại nhận thức hoặc động viên. “Các nhà quảng cáo cố gắng kích động một cảm giác hay bộ nhớ trong người tiêu dùng để tạo tập tin đính kèm cho một sản phẩm.”

Definition – What does Incite mean

To invoke, bring awareness to or motivate. “Advertisers try to incite a feeling or memory in consumers in order to create attachment to a product.”

Source: ? Business Dictionary