Working conditions

Định nghĩa Working conditions là gì?

Working conditionsĐiều kiện làm việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Working conditions – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các điều kiện trong đó một cá nhân hoặc đội ngũ nhân viên công trình, bao gồm nhưng không giới hạn tới nhiều thứ như tiện nghi, môi trường vật lý, căng thẳng và tiếng ồn cấp, mức độ an toàn hoặc nguy hiểm, và những thứ tương tự.

Definition – What does Working conditions mean

The conditions in which an individual or staff works, including but not limited to such things as amenities, physical environment, stress and noise levels, degree of safety or danger, and the like.

Source: ? Business Dictionary