Income in Respect of a Decedent (IRD)

Định nghĩa Income in Respect of a Decedent (IRD) là gì?

Income in Respect of a Decedent (IRD)Thu nhập trong sự tôn trọng của người đã chết (IRD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Income in Respect of a Decedent (IRD) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiền do một người đã chết mà phải được khai báo là thu nhập trong năm, trong đó là nó nhận được. Khoản thu nhập này cũng phải được khai báo bởi di sản của người đã chết, tuy nhiên một khấu trừ có thể được khẳng định trong số tiền thuế thu nhập mà là do trên đó.

Definition – What does Income in Respect of a Decedent (IRD) mean

Money due to a decedent that must be declared as income for the year in which is it received. This income must also be declared by the decedent’s estate, however a deduction can be claimed in the amount of income tax that was due on it.

Source: ? Business Dictionary