Petabyte

Định nghĩa Petabyte là gì?

Petabytepetabyte. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Petabyte – một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một petabyte là 1015 hoặc 1.000.000.000.000.000 byte.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Petabyte? – Definition

A petabyte is 1015 or 1,000,000,000,000,000 bytes.

Understanding the Petabyte

Thuật ngữ liên quan

  • Personal URL
  • Petaflops

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm