Spybot – Search & Destroy PE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Spybot – Search & Destroy PE – NA

Phần mềm Spybot – Search & Destroy PE

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Spybot – Search & Destroy PE là phần mềm gì?

Spybot – Search & Destroy PE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Spybot – Search & Destroy PE là Version NA (cập nhật NA)

Spybot – Search & Destroy PE là một phiên bản miễn phí của phần mềm phổ biến được cài đặt trên Windows Preinstallation Edition, mà là một phiên bản hạn chế của hệ điều hành Windows. Nói chung, Spybot – Search & Destroy PE được cài đặt trên Windows 7 PE, nơi PE trong Spybot – Search & Destroy tiêu đề đề cập đến Personal Edition. Để cài đặt Personal Edition của phần mềm, Windows 7 PE cũng nên được cài đặt trên computer.Spybot – Search & Destroy PE là một chương trình loại bỏ rootkit và phần mềm độc hại từ hệ thống. Chương trình này sẽ quét tất cả các phần của máy tính để phát hiện rootkit và phần mềm độc hại, và nếu như vậy được tìm thấy, chương trình tiếp tục xóa các tập tin từ system.Users cũng có thể chọn để chủng ngừa cho trình duyệt của họ để ngăn chặn lây nhiễm phần mềm độc hại và rootkit. Ngoài việc loại bỏ malware và rootkit, phần mềm cũng có thể đăng ký sửa chữa đã bị xâm nhập bởi phần mềm độc hại như hijacker trình duyệt, keylogger, trojan, hijacker trang chủ và spybot. Nó cũng có khả năng loại bỏ các tập tin cookie theo dõi.

What is Spybot – Search & Destroy PE?

Spybot – Search & Destroy PE is a free version of the software that is generally installed on Windows Preinstallation Edition, which is a limited version of the Windows OS. Generally, Spybot – Search & Destroy PE is installed on Windows 7 PE, where the PE in the Spybot – Search & Destroy title refers to Personal Edition. To install the Personal Edition of the software, Windows 7 PE should also be installed on the computer.Spybot – Search & Destroy PE is a program that removes rootkits and malicious software from the system. The program scans all sections of the computer to detect rootkits and malware, and if such are found, the program goes on to delete the files from the system.Users may also choose to immunize their browsers to prevent malware and rootkit infection. Apart from malware and rootkit removal, the software is also able to repair registries that have been compromised by malware such as browser hijackers, keyloggers, Trojans, homepage hijackers and spybots. It is also able to remove tracking cookies.

Các loại file được mở bởi Spybot – Search & Destroy PE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Spybot – Search & Destroy PE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SBESBISBSTNFOUTIUTS

Download Spybot – Search & Destroy PE

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg