Injection molding

Định nghĩa Injection molding là gì?

Injection moldingÉp phun. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Injection molding – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình hình hình thành, trong đó kim loại nóng chảy hoặc nhựa được tiêm vào nhôm, sứ, hoặc khuôn thép (có hình dạng như sản phẩm cuối cùng) và ép dưới áp suất cao. ép phun được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các vật thể rắn. Cũng đánh vần như ép phun. Xem thêm thổi đúc.

Definition – What does Injection molding mean

Shape-forming process in which molten metal or plastic is injected into aluminum, ceramic, or steel molds (shaped like the end product) and squeezed under high pressure. Injection molding is employed mainly in the production of solid objects. Also spelled as injection moulding. See also blow molding.

Source: ? Business Dictionary