Intelligent Transportation System (ITS)

Định nghĩa Intelligent Transportation System (ITS) là gì?

Intelligent Transportation System (ITS)Thông minh Hệ thống Giao thông vận tải (ITS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligent Transportation System (ITS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống giao thông thông minh (ITS) là một công nghệ, ứng dụng hay nền tảng, có thể cải thiện chất lượng giao thông, hoặc đạt được kết quả khác dựa trên các ứng dụng giám sát, quản lý hoặc tăng cường hệ thống giao thông.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống giao thông thông minh có thể được thiết lập bằng nhiều cách. Một số tính năng viễn thông và thiết kế máy ảnh mà chụp thông tin đa dạng về các hệ thống cơ bản mà có thể sử dụng nó để quản lý đội tàu giao thông hoặc giao thông công cộng. Một số công nghệ sóng vô tuyến điện sử dụng dây và RFID để tiến hành các tín hiệu trên khu vực địa lý. Những hệ thống này cũng có thể có nhiều mục tiêu khác nhau – một số sẽ xem xét làm thế nào để chỉ đạo khối lượng giao thông. Những người khác có thể xem xét làm thế nào để cải thiện việc thi hành luật giao thông. Những người khác có thể xem xét làm thế nào để giảm lượng khí thải carbon, nâng cao hiệu quả cho các phương tiện cá nhân hoặc đội tàu, hoặc đạt được kết quả giao thông khác nhau mà nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, người đi bộ, đi xe đạp hoặc những người khác. Một số khía cạnh của một hệ thống giao thông thông minh có thể được áp dụng cho các mục tiêu thương mại, chẳng hạn như vận chuyển nhanh hơn, hoạt động hạm đội hiệu quả hơn và an toàn hơn việc làm trong ngành công nghiệp vận chuyển.

What is the Intelligent Transportation System (ITS)? – Definition

An intelligent transportation system (ITS) is a technology, application or platform, that improves the quality of transportation, or achieves other outcomes based on applications that monitor, manage or enhance transportation systems.

Understanding the Intelligent Transportation System (ITS)

Intelligent transportation systems can be set up in many ways. Some feature telematics and camera designs that capture diverse information on fundamental systems that can use it to manage traffic or public transportation fleets. Some use wireless and RFID radio wave technologies to conduct signals across geographic areas. These systems can also have many different goals — some will look at how to direct volumes of traffic. Others may look at how to improve the enforcement of traffic laws. Others may look at how to reduce carbon emissions, enhance efficiency for individual vehicles or fleets, or achieve various traffic outcomes that enhance quality of life for local residents, pedestrians, bicyclists or others. Some aspects of an intelligent transportation system can be applied to commercial goals, such as quicker shipping, more efficient fleet operations and safer jobs in transportation industries.

Thuật ngữ liên quan

  • Autonomous Car
  • Augmented Reality (AR)
  • Automatic Vehicle Locator (AVL)
  • Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • In-Vehicle Infotainment (IVI)
  • ANSI Character Set
  • Canonical
  • Domain Name Registrar
  • Web Service
  • HomePlug

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm