Intrusion Prevention System (IPS)

Định nghĩa Intrusion Prevention System (IPS) là gì?

Intrusion Prevention System (IPS)Intrusion Prevention System (IPS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrusion Prevention System (IPS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS) là một hệ thống giám sát mạng cho các hoạt động độc hại như các mối đe dọa bảo mật hoặc vi phạm chính sách. Các chức năng chính của một IPS là xác định hoạt động đáng ngờ, và sau đó đăng nhập thông tin, cố gắng để ngăn chặn hoạt động này, và sau đó cuối cùng để báo cáo.
hệ thống ngăn chặn xâm nhập còn được gọi là hệ thống phòng ngừa phát hiện xâm nhập (vô gia cư).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một IPS có thể được thực hiện hoặc như một thiết bị phần cứng hoặc phần mềm. Lý tưởng nhất (hoặc theo lý thuyết) và IPS được dựa trên một nguyên tắc đơn giản mà giao thông bẩn đi vào và lưu lượng sạch đi ra.
hệ thống ngăn chặn xâm nhập cơ bản mở rộng của hệ thống phát hiện xâm nhập. Sự khác biệt lớn dối trá trong thực tế là, không giống như các hệ thống phát hiện xâm nhập, hệ thống phòng chống xâm nhập được cài đặt có thể chủ động ngăn chặn hoặc ngăn chặn sự xâm nhập được phát hiện. Ví dụ, một IPS có thể thả các gói tin độc hại, ngăn chặn lưu lượng một địa chỉ IP xúc phạm vv

What is the Intrusion Prevention System (IPS)? – Definition

An intrusion prevention system (IPS) is a system that monitors a network for malicious activities such as security threats or policy violations. The main function of an IPS is to identify suspicious activity, and then log information, attempt to block the activity, and then finally to report it.
Intrusion prevention systems are also known as intrusion detection prevention systems (IDPS).

Understanding the Intrusion Prevention System (IPS)

An IPS can be either implemented as a hardware device or software. Ideally (or theoretically) and IPS is based on a simple principle that dirty traffic goes in and clean traffic comes out.
Intrusion prevention systems are basically extensions of intrusion detection systems. The major difference lies in the fact that, unlike intrusion detection systems, intrusion prevention systems are installed are able to actively block or prevent intrusions that are detected. For example, an IPS can drop malicious packets, blocking the traffic an offending IP address, etc.

Thuật ngữ liên quan

  • Network-based Intrusion Prevention System (NIPS)
  • Network Behavior Analysis (NBA)
  • Host-Based Intrusion Prevention System (HIPS)
  • Intrusion Detection System (IDS)
  • Spyware
  • Anti-Malware
  • Latency
  • Federal Intrusion Detection Network (FIDNET)
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm