Joint enterprise

Định nghĩa Joint enterprise là gì?

Joint enterpriseDoanh nghiệp liên doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Joint enterprise – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Hoạt động được thực hiện với nhau bằng hai hoặc nhiều thực thể, do đó mỗi người đều có quyền bình đẳng để kiểm soát và hưởng lợi từ nó và cũng không kém phần chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ nó. Xem thêm liên doanh.

Definition – What does Joint enterprise mean

1. Activity undertaken together by two or more entities, so that each has equal rights to control and benefit from it and is equally liable for obligations arising out of it. See also joint venture.

Source: ? Business Dictionary