Last will and testament

Định nghĩa Last will and testament là gì?

Last will and testamentÝ chí cuối cùng và chứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Last will and testament – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý thức rằng supercedes tất cả ý chí trước.

Definition – What does Last will and testament mean

Final will that supercedes all previous wills.

Source: ? Business Dictionary