Layer 4 Switch

Định nghĩa Layer 4 Switch là gì?

Layer 4 SwitchLớp 4 Chuyển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Layer 4 Switch – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chuyển đổi lớp 4 cho phép cơ chế chuyển đổi chính sách dựa trên loại lưu lượng giới hạn khác nhau và ưu tiên các gói tin dựa trên tầm quan trọng ứng dụng cơ sở của họ. Một chuyển đổi lớp 4 là một trong những loại thiết bị chuyển mạch đa lớp, và là một nâng cao đến lớp 3 công tắc đó sử dụng phần cứng dựa chuyển đổi kỹ thuật.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chuyển đổi lớp 4 là chủ yếu chịu trách nhiệm cho việc phân tích và kiểm soát lưu lượng mạng ở lớp 4 hoặc lớp vận chuyển chế độ OSI. Nó kiểm tra mỗi gói và làm cho chuyển tiếp và định tuyến quyết định dựa trên lớp 4-7 dữ liệu.

What is the Layer 4 Switch? – Definition

A layer 4 switch enables policy based switching mechanisms that limits different traffic types and prioritizes packets based on their base application importance. A layer 4 switch is among the types of multilayer switches, and is an enhancement to the layer 3 switch that uses hardware based switching techniques.

Understanding the Layer 4 Switch

A layer 4 switch is primarily responsible for the analysis and control of network traffic at layer 4 or the transport layer of OSI mode. It inspects each packet and makes forwarding and routing decisions based on layer 4-7 data.

Thuật ngữ liên quan

  • Bridge
  • Routing Switch
  • Layer 7
  • Switch
  • Multilayer Switch
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm