Leap year

Định nghĩa Leap year là gì?

Leap yearNăm nhuận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Leap year – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xảy ra mỗi 4 năm và cho biết thêm một ngày bổ sung cho các tháng của tháng Hai. hiếm khi xảy ra điều này làm tăng tiêu chuẩn năm 365 ngày để 366 ngày. Năm bước nhảy vọt là cần thiết để giữ cho năm dương lịch đồng bộ với năm thiên văn. Các năm nhuận dựa trên lịch Gregorian, kéo dài năm 365 ngày tiêu chuẩn của một ngày mỗi năm.

Definition – What does Leap year mean

Occurs every 4 years and adds one extra day to the month of February. This rare occurrence increases the standard 365-day year to 366 days. The leap year is necessary to keep the calendar year synchronized with the astronomical year. The leap year is based on the Gregorian calendar, which extends the standard 365-day year by a day every year.

Source: ? Business Dictionary