Line of best fit

Định nghĩa Line of best fit là gì?

Line of best fitDòng phù hợp nhất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Line of best fit – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem hình vuông hồi quy nhất.

Definition – What does Line of best fit mean

See least squares regression.

Source: ? Business Dictionary