LNT File

? Cách mở file .LNT? Những phần mềm mở file .LNT và sửa file lỗi. Convert N/A LNT file sang định dạng khác.

.LNT File Extension

   

File name LNT File
File Type 1PC-lint/FlexeLint Configuration File
Nhà phát triển Gimpel Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .LNT là file gì?

LNT là Developer Files – 1PC-lint/FlexeLint Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gimpel Software.

tập tin văn bản có chứa PC-lint hoặc FlexeLint tùy chọn và tên của file nguồn C / C ++ để được linted (hoặc phân tích); dùng để xác định môi trường lập trình và các thiết lập trình biên dịch.

What is a LNT file?

Text file that contains PC-lint or FlexeLint options and names of C/C++ source files to be linted (or analyzed); used for defining the programming environment and compiler settings.

Cách mở .LNT file

Để mở file .LNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LNT do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Gimpel Software PC-lint
  • Gimpel Software PC-lint
  • Gimpel Software FlexeLint

Chuyển đổi file .LNT

File .LNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.