Local agent

Định nghĩa Local agent là gì?

Local agentĐại lý địa phương. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Local agent – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đại lý người làm việc thay mặt cho công ty bảo hiểm trong một lãnh thổ nhỏ trong một công suất bán hàng và dịch vụ. Các đại lý là một nhà thầu độc lập người kiếm được hoa hồng trên doanh thu.

Definition – What does Local agent mean

An agent who works on behalf of the insurance companies in a small territory in a sales and service capacity. The agent is an independent contractor who earns commission on sales.

Source: ? Business Dictionary