Public company

Định nghĩa Public company là gì?

Public companyCông ty đại chúng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public company – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực công cộng (không tư nhân) của một nền kinh tế, kiểm soát và điều hành bởi công chức hoặc nhân viên nhà nước (chứ không phải bởi các cá nhân). cũng được sử dụng như một thuật ngữ thay thế cho công ty đại chúng.

Definition – What does Public company mean

Business firm in the public (non-private) sector of an economy, controlled and operated by civil servants or government personnel (and not by private individuals). Used also as an alternative term for public limited company.

Source: ? Business Dictionary