Revenue income

Định nghĩa Revenue income là gì?

Revenue incomeThu nhập doanh thu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Revenue income – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thu nhập được tạo ra bởi doanh số bán hàng hoá, dịch vụ.

Definition – What does Revenue income mean

Income generated by sales of goods or services.

Source: ? Business Dictionary