Long straddle

Định nghĩa Long straddle là gì?

Long straddleStraddle dài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Long straddle – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tùy chọn chiến lược, trong đó một vị trí lâu được thực hiện trong một lựa chọn đặt cũng như trong một lựa chọn cuộc gọi. Đối diện của straddle ngắn. Còn được gọi là bò straddle.

Definition – What does Long straddle mean

Options strategy in which a long position is taken in a put option as well as in a call option. Opposite of short straddle. Also called bull straddle.

Source: ? Business Dictionary