Habitual abode

Định nghĩa Habitual abode là gì?

Habitual abodeNơi ở quen thuộc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Habitual abode – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ áp dụng khi tình trạng cư trú của một người như một công dân là không xác định mục đích của việc thiết lập một nơi cư trú thuế. Trong trường hợp công dân hoặc quyền sở hữu nhà vĩnh viễn là mơ hồ hoặc được chia sẻ giữa nhiều quốc gia, cư trú thuế của một người có thể được xác định dựa trên tình trạng trong đó ông dành nhiều thời gian nhất.

Definition – What does Habitual abode mean

A term applied when a person’s residency status as a citizen is indeterminate for purposes of establishing a tax domicile. Where citizenship or permanent home ownership is vague or is shared between multiple states, a person’s tax residency can be determine based on the state in which he spends the most time.

Source: ? Business Dictionary