Pegging

Định nghĩa Pegging là gì?

PeggingPegging. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pegging – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Hàng hóa giao dịch: điều khiển bằng cách trao đổi hàng hóa của biến động giá bằng cách buộc các giới hạn giao dịch hàng ngày để giải quyết (gần) giá ngày giao dịch của trước.

Definition – What does Pegging mean

1. Commodities trading: Control by commodity exchanges of price fluctuations by tying the daily trading limits to the previous trading day’s settlement (close) price.

Source: ? Business Dictionary